GIỚI THIỆU BỘ MÔN QUÂN SỰ

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn

 

Tham gia giảng dạy 2 học phần ( Học phần III và Học phần IV) của môn học Giáo dục quốc phòng  an ninh cho sinh viên;

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Quản lý cán bộ, viên chức trong Bộ môn và sĩ quan biệt phái;

- Tham mưu cho Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa về công tác quốc phòng, quân sự;

- Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Cơ cấu cán bộ, viên chức trong Bộ môn

- Tổng số cán bộ, viên chức: 07 đ/c, gồm: 03 Trung tá và 04 Thiếu tá do Trung tá.ThS Ngọ Văn Tuấn làm Trưởng Bộ môn.

- Về tổ chức Đảng: Bộ môn được tổ chức 01 Tổ Đảng thuộc Chi bộ Giáo dục quốc phòng.