CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh gồm có 2 Bộ môn: Bộ môn Quân sự và Bộ môn Đường lối và Công tác Quốc phòng - An ninh