CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN

Hướng dẫn đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN

 

Để thuận lợi cho sinh viên đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN, Khoa hướng dẫn một số thủ tục như sau:

 

1.  Đối tượng đăng ký : Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng Trường ĐHBK Hà Nội đã và đang tham gia học tập chương trình Giáo dục QP-AN do khoa đảm nhiệm.

 

2. Điều kiện được cấp chứng chỉ:

Ø Sinh viên đã đăng ký làm chứng chỉ

Ø Sinh viên đã học xong chương trình GDQP – AN

Ø Kết quả học tập của sinh viên đã được Phòng ĐTĐH công nhận hoàn thành. Cụ thể:

 

-  Đối với sinh viên hệ Đại học chính quy đã hoàn thành 3 học phần (các học phần đạt từ điểm D trở lên).

+ MIL 1110 – Đường lối quân sự của Đảng

+ MIL 1120 – Công tác quốc phòng – An ninh

+ MIL 1130 – Quân sự chung và Chiến thuật- kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

 

- Đối với sinh viên chuyển hệ từ Cao đẳng lên Đại học: có Chứng chỉ GDQP – AN hệ Cao đẳng và hoàn thành học phần MIL 1140: Chiến thuật - kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (đạt từ điểm D trở lên).

 

-  Đối với sinh viên hệ Cao đẳng: Hoàn thành 3 học phần và có điểm từng học phần từ 5 điểm trở lên.

 

3. Thủ tục đăng ký.

Đăng ký theo lớp : Lớp trưởng ( Cán bộ lớp) lập danh sách sinh viên đăng ký làm chứng chỉ (theo mẫu) và lấy đầy đủ chữ ký của sinh viên, sau đó nộp về tổ chứng chỉ của khoa GDQP-AN gồm:  01 bản cứng (có đầy đủ chữ  ký) cùng lệ phí làm chứng chỉ theo qui định và 01 bản mềm gửi theo địa chỉ : phuong.nguyenvan@hust.edu.vn  dùng  Font chữ Times New Roman.

 

- Đối với sinh viên không đăng ký theo lớp, khi học hoàn thành chương trình GD QP-AN, trực tiếp đăng ký tại văn phòng khoa GD QP-AN. Địa chỉ:  nhà D3, phòng 504  ( Gặp cô Đới Thị Lan Hương).

  

 Chú ý: Lớp trưởng chỉ đăng ký những bạn đã có điểm của cả 3 học phần