CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN

Mẫu đăng ký làm chứng chỉ GD QP-AN

 

     Mẫu danh sách:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

KHOA GIÁO DỤC QP-AN

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà nội, ngày…..tháng…….. năm………

 

 DANH SÁCH
ĐĂNG KÝ LÀM CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
Lớp : CD22.4 - Viện: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - Khóa:  K56

 
 
 

 

    

 

 

TT

SHSV

HỌ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SV KÝ XÁC NHẬN

 

1

C1100786

Nguyến Tuấn Anh

2/12/1990

Bắc Ninh

 

 

2

C1100802

Lương Anh Công

11/2/1993

Hà Nội

 

 

3

C1101127

Nguyễn Thị Duyên

20/11/1993

Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Lớp trưởng

   

Tổng số: ………SV x 0.000đ = ……………………..đ

   
        
        
    

NGUYỄN VĂN A

 
        

Gửi bản mềm về địa chỉ: phuong.nguyenvan@hust.edu.vn

 

 

* Chú ý: - Ngày sinh ghi theo thứ tự: ngày- tháng- năm.

               - Nơi sinh: chỉ ghi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.