CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Các mẫu giấy tờ cần thiết

1. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giấy Giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (hoặc giấy  Xác nhận đăng ký vắng mặt)