CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ QUẢN LÝ NVQS