CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Hướng dẫn các thủ tục về "Nghĩa vụ quân sự của nam SV" K65

    I. ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN MỚI NHẬP TRƯỜNG Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nam sinh viên đang theo học tại Trường ĐHBK Hà Nội thuộc...

Các mẫu giấy tờ cần thiết

1. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự                       2. Giấy Giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (hoặc...

Tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình đối với nam sinh viên

  BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng...