ĐIỂM THI HỌC PHẦN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH

LỚP 115515

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 115498

Thời gian phúc khảo đến hết 16/07/2020 tại D3504.

LỚP 115465

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504.

LỚP 115436

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504.

LỚP 115406

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 115394

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 115258

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 115168

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3-504.

LỚP 115152

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3-504

LỚP 115134

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020

LỚP 115103

Thời gian phúc khảo đến 16/7/2020 tại D3504.

LỚP 115086

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 114734

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 114135 và 115450

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504.

LỚP 114118 VÀ 115421

Thời gian phúc khảo đến 16/07/2020 tại D3504

LỚP 114102 và 115120

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 114001

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3504

LỚP 114000

Thời gian phúc khảo đến hết 16/7/2020 tại D3-504