DANH MỤC GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
Look and Feel Configuration

  

Họ và tên

Đỗ Quang Dũng

VP làm việc:

P504, nhà D3

Email :

dung.doquang@hust.edu.vn

Tel :

 

Fax :

 

Nội dung giảng dạy:

 HP I: Đường lối QP&AN của ĐCSVN

HP II: Công tác Quốc phòng và an ninh

Hướng nghiên cứu:

Đường lối và công tác quốc phòng an ninh

- Tên lửa phòng không

Các công trình khoa học đã công bố

 

Các tài liệu đã xuất bản

 

Các thông tin khác (nếu có)