ĐIỂM THI HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG

LỚP 115002

THỜI HẠN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3 -504

LỚP 115070

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115240

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115280

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115312

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115342

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115181

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115481

THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020

LỚP 115357

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115382

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 114754

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504

LỚP 114755

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020

LỚP 115320

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115295

CHÚ Ý: THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115327

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3504

LỚP 115198

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115372

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT16/7/2020 TẠI D3-504.

LỚP 115219

THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO ĐẾN HẾT 16/7/2020 TẠI D3-504.

ĐIỂM HỌC KỲ 20191, MÃ LỚP 113348

CHÚ Ý: THỜI GIAN NHẬN PHÚC KHẢO TỪ 07/01/2020 ĐẾN SÁNG 10/01/2020 TẠI D3-504.

ĐIỂM HỌC KỲ 20191 MÃ LỚP 113327 VÀ MÃ LỚP 113318

Thời gian phúc khảo từ 07/01/2020 đến sáng 10/01/2020