GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Đường lối và Công tác Quốc phòng – An ninh

- Tham gia giảng dạy 2 học phần (Học phần I và Học phần II) của môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên;

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Quản lý cán bộ, viên chức trong Bộ môn và sĩ quan biệt phái;

- Tham mưu cho Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa về công tác quốc phòng, quân sự;

- Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Cơ cấu cán bộ, viên chức trong Bộ môn

- Tổng số cán bộ, viên chức: 07 đ/c, gồm: 03 Thượng tá, 02 Trung tá và 02 Thiếu tá do Thiếu tá.ThS Nguyễn Trọng Hùng làm Trưởng Bộ môn.

- Về tổ chức Đảng: Bộ môn được tổ chức 01 Tổ Đảng thuộc Chi bộ Giáo dục quốc phòng.