QUI ĐỊNH TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHOA GIÁO DỤC QP & AN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                          Số:36/QĐ-GDQP                                      Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2019

 

QUY ĐỊNH

Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập
môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường ĐHBK Hà Nội

 

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Qui chế đào tạo chính qui, ban hành theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 04/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,

Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành quy định về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường ĐHBK Hà Nội như sau:  

 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Qui định này quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. GDQP&AN là nội dung cơ bản trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, là môn học chính khóa thuộc chương trình giáo dục của Nhà trường.

3. Môn học GDQP&AN trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

4. Dạy, học môn học GDQP&AN phải bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành; gắn liền với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể; dạy, học môn học GDQP&AN tại Trường ĐHBK Hà Nội luôn gắn kết với giáo dục thực tế, kỹ năng thực hành và hoạt động ngoại khóa.

5. Giảng viên dạy GDQP&AN khi giảng dạy tại giảng đường hoặc trên thao trường phải mang mặc quân phục theo quy định của Điều lệnh quân đội.

6. Giảng viên, cán bộ quản lý, sinh viên giảng dạy và học tập môn học GDQP&AN phải thực hiện đúng, đủ kế hoạch giảng dạy, học tập, nội quy, quy tắc về đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị.

                II.  QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC DẠY, HỌC 

1. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

1.1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

1.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

1.3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

1.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi Sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

1.5. Hiệu trưởng Nhà trường xem xét tạm hoãn học môn học GDQP&AN cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b mục 1.4. Hết thời gian tạm hoãn, Nhà trường sẽ bố trí cho sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

2. Giảng viên GDQP&AN

2.1. Giảng viên GDQP&AN phải có trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.2. Hằng năm, giảng viên GDQP&AN của Nhà trường được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh, phương pháp dạy học bảo đảm trình độ chuẩn phù hợp với yêu cầu giảng dạy ở từng trình độ đào tạo.

2.3. Giảng viên GDQP&AN là sĩ quan quân đội biệt phái do cơ quan, đơn vị biệt phái sĩ quan và Trường ĐHBK Hà Nội quản lý theo quy định của Chính phủ về biệt phái sĩ quan quân đội.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

3.1. Khoa GDQP&AN có nhiệm vụ đề xuất với Hiệu trưởng và cơ quan chức năng của Nhà trường củng cố phòng học chuyên dùng, thao trường tổng hợp; có đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDQP&AN theo quy định hiện hành về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP&AN.

3.2. Khoa GDQP&AN chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo quản vũ khí, trang thiết bị GDQP&AN thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Quản lý môn học và tổ chức dạy, học

4.1. Khoa GDQP&AN tổ chức dạy, học môn học GDQP&AN tập trung theo kế hoạch đào tạo hằng năm của Nhà trường.

4.2. Khi tổ chức dạy, học thực hành kỹ thuật, chiến thuật, thuốc nổ và bắn đạn thật phải hợp đồng với cơ quan quân sự địa phương, đơn vị quân đội, công an để bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị.  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ GDQP&AN 

1. Đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN của sinh viên được thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế đào tạo đại học hệ chính qui của Trường ĐHBK Hà Nội, cụ thể:

Điểm của môn học được tính bằng điểm trung bình cộng của các học phần. Mỗi học phần có 02 điểm thành phần, bao gồm điểm quá trình (QT) và điểm thi kết thúc học phần (KT). Điểm trung bình của một học phần được tính theo trọng số.

- Với học phần 1 (Đường lối quân sự của Đảng) và Học phần 2 (Công tác QP&AN) điểm trung bình học phần được tính như sau:  

Điểm trung bình học phần = 0,2 x điểm quá trình + 0,8 x điểm thi kết thúc. 

- Với học phần 3 (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK) điểm trung bình học phần được tính như sau:  

Điểm trung bình học phần = 0,3 x điểm quá trình + 0,7 x điểm thi kết thúc. 

- Điểm QT của Học phần 1 và Học phần 2 là điểm thi giữa kỳ tính theo hệ số tương ứng với số buổi vắng mặt của sinh viên.

- Điểm QT của Học phần 3 là điểm trung bình cộng của 3 lần bắn súng tính theo hệ số tương ứng với số buổi vắng mặt không có lý do chính đáng của sinh viên. Nếu điểm trung bình cộng của 3 lần bắn súng dưới 5 thì điểm bắn bằng 0. Sinh viên được phép bắn lại 1 lần nếu lần đầu bắn không đạt, nhưng kết quả bắn lại sẽ bị hạ cấp xuống đạt yêu cầu. Trường hợp sinh viên bắn lại vẫn không đạt yêu cầu thì điểm bắn bằng 0.

- Điểm QT tính theo hệ số tương ứng với số buổi vắng mặt không có lý do chính đáng của sinh viên như sau:

Vắng 1 buổi: Điểm QT = Điểm giữa kỳ (bắn súng) x 0,9;

Vắng 2 buổi: Điểm QT = Điểm giữa kỳ (bắn súng) x 0,8;

Vắng 3 buổi: Điểm QT = Điểm giữa kỳ (bắn súng) x 0,7;

Vắng 4 buổi: Điểm QT = Điểm giữa kỳ (bắn súng) x 0,5

Vắng 5 buổi trở lên, điểm QT bằng 0.

(Ví dụ, điểm giữa kỳ (bắn súng) đạt 10 điểm nhưng sinh viên đó vắng 2 buổi không có lý do chính đáng, điểm QT chỉ còn là: 10 x 0,8 = 8,0 điểm).

- Sinh viên tham gia học tập đầy đủ, không vắng buổi nào, chấp hành kỷ luật tốt có thể được xem xét cộng thêm điểm quá trình, nhưng không quá 1 điểm.

- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự, nhưng vẫn phải dự thi bắn súng để lấy điểm quá trình.

- Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự, nhưng phải làm bài thi giữa kỳ để lấy điểm quá trình.

- Sinh viên vắng thi, kiểm tra không có lý do nhận điểm 0 cho điểm thành phần đó.

- Các điểm thành phần dưới 3 là điểm liệt.

- Điểm đạt của từng học phần, điểm đạt của môn học phải từ 4 điểm trở lên mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQP&AN.

2. Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN

2.1. Sinh viên có điểm trung bình chung môn học đạt từ 4 điểm trở lên (theo Qui chế đào tạo đại học hệ chính qui của Trường ĐHBK Hà Nội) được cấp chứng chỉ GDQP&AN.

2.2. Thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN:

Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội có thẩm quyền cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên Nhà trường. Trường hợp Hiệu trưởng ủy quyền cho cán bộ khác thì cán bộ đó thừa lệnh Hiệu trưởng ký Chứng chỉ GDQP&AN cấp cho sinh viên.

2.3. Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ GDQP&AN thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa GDQP&AN chủ động phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học xây dựng kế hoạch tổ chức dạy, học, đánh giá kết quả môn học GDQP&AN cho sinh viên của Nhà trường.

2. Qui định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2019. Mọi qui định trước đây trái với Qui định này đều bãi bỏ./.   

TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký)