TÀI LIỆU QUÂN SỰ CHUNG

Bài giảng học phần QSC & CT,KT bắn súng AK

 Sinh viên xem tài liệu tại đây:  Bài 1,2,3 Bài 4,5 Bài 6,7 Bài 8,9,10