THÔNG BÁO

LỆ PHÍ CHỨNG CHỈ GDQP&AN

Từ ngày 07/8/2017 mức thu lệ phí làm chứng chỉ GDQP&AN thực hiện theo quyết định số 1539/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 27/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN là 50.000đ/chứng chỉ