THÔNG BÁO

Qui định mang mặc trang phục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         KHOA GIÁO DỤC QP & AN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 33/QĐ-GDQP                                              Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

                                                                         QUY ĐỊNH
                           Mang mặc trang phục đối với sinh viên khi tham gia học tập
                                            môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh


Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Qui chế đào tạo đại học hệ chính qui, ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 21/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành quy định về việc
mang mặc trang phục của sinh viên khi tham gia học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) của sinh viên, đồng thời thể hiện được tính truyền thống của Nhà trường.
2. Bảo đảm tính thống nhất trong toàn trường về quy cách trang phục khi tham gia học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Trang phục dùng cho sinh viên mặc khi tham gia học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh phải theo đúng các quy định hiện hành.
4. Sinh viên không mặc váy, áo 2 dây, áo ba lỗ, quần soóc, quần lửng, … khi tham gia học tập môn học GDQP&AN cũng như khi tiếp xúc, làm việc với cán bộ, giảng viên, nhân viên Khoa GDQP&AN tại nơi làm việc.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG
1. Đối tượng áp dụng

- Đối tượng bắt buộc là sinh viên đang học tập tại Trường ĐHBK Hà Nội khi tham gia học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Áp dụng cho cả nam sinh viên và nữ sinh viên.
2. Thời gian áp dụng
Sinh viên phải mặc trang phục đúng qui định khi tham gia học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh kể từ ngày Qui định này có hiệu lực.
III. QUY CÁCH TRANG PHỤC
Quy cách trang phục khi tham gia học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
- Áo theo kiểu bộ đội;
- Quần dài vải tối màu;
- Mũ mềm (mũ cứng) kiểu bộ đội;
- Giày vải bộ đội, giày thể thao hoặc giày ba ta có dây buộc chắc chắn.
IV. XỬ LÝ VI PHẠM
Sinh viên không mặc đúng trang phục quy định khi học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ không được tham gia học tập.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện việc mang mặc trang phục đối với sinh viên khi tham gia học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng qui định.
Qui định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2018. Các qui định trước đây trái với Qui định này đều bãi bỏ./.                                                                                                  
                                                                                                        TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                (Đã ký)