THÔNG BÁO

Điểm thi các học phần Giáo dục QP-AN học kỳ 20192

 Sinh viên xem điểm tại đây: gdqp.hust.edu.vn/diem-thi