THÔNG BÁO

Thông báo: Kế hoạch học bù HP MIL 1130 cho sinh viên năm cuối

Mã lớp Số hiệu SV Tên SV Mã HP Tuần 2,(14-18/3) Sáng(7h-11h30) Tuần 2,(14-18/3) Chiều(13h-17h30) Tuần 3,(21-25/3) Sáng(7h-11h30) Tuần 3,(21-25/3) Chiều(13h-17h30) ...