THÔNG BÁO

Điểm thi các học phần môn học Giáo dục QP&AN học kỳ .....

 Sinh viên xem điểm tại đây:  gdqp.hust.edu.vn/diem-thi

Qui định Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Qui định  Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường ĐHBK Hà Nội xem tiếp