THÔNG BÁO

Kế hoạch học bù thực hành HP MIL1130 (HK 20202, 20203, 20211)

  KẾ HOẠCH HỌC BÙ THỰC HÀNH HỌC PHẦN MIL1130 HK 20202,20203,20211  TT LỚP MÃ KÈM THỨ  TUẦN Sáng Chiều Hoc kỳ ...

Kế hoạch học bù thực hành HP MIL1130 (HK 20202, 20203, 20211)

  KẾ HOẠCH HỌC BÙ THỰC HÀNH HỌC PHẦN MIL1130 HK 20202,20203,20211  TT LỚP MÃ KÈM THỨ  TUẦN Sáng Chiều Hoc kỳ ...

Điểm thi các học phần môn học Giáo dục QP&AN học kỳ .....

 Sinh viên xem điểm tại đây:  gdqp.hust.edu.vn/diem-thi

Qui định Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Qui định  Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường ĐHBK Hà Nội xem tiếp